سازمان امور عشایر و جنجال یک انتصاب
اهواز اینفو: چهارشنبه هفته گذشته بود که وزیر جهاد کشاورزی در حکمی عباس پاپی زاده نماینده سابق دزفول در دو دوره مجلس شورای اسلامی را به سمت رییس سازمان امور عشایر ایران منصوب کرد.